Privacy Verklaring

Privacy verklaring.
Ik, Anja de Rooi, van A1 massagepraktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacy verklaring wil ik helder en duidelijke informatie geven over hoe ik omga met uw gegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval.

- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn vertrekt, deze doelen en welke persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring.
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor verwerking van uw persoonsgegevens.
- Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop te willen wijzen en deze respecteren.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebben of contact met mij wenst op te nemen kan dit via mijn contactgegevens onder aan dit document.

Waar is de verwerking van persoonsgegevens voor.
- Het kunnen geven van de juiste behandeling.
- Contact kunnen leggen indien nodig.
- Het maken van een factuur indien nodig.

Voor bovenstaande doeleinden kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam, voor en achternaam.
- Adres.
- Woonplaats.
- Telefoonnummer.
- Geslacht.
- Geboortedatum.
- Informatie over medische achtergrond en gezondheid.

Verstrekking aan derden.
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder overleg en uw schriftelijke toestemming, en alleen indien noodzakelijk in verband met bovenstaande beschreven doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden alleen indien nodig aan een derde partij doorgeven waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten om beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Aan welke andere partijen dan ook worden uw gegevens niet doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld in het kader van een politie onderzoek die uw persoonlijke gegevens bij mij opvraagt. Ik ben dan verplicht medewerking te verlenen.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn.
A1 massagepraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging.
Om uw persoonsgegevens te beschermen heb ik maatregelen genomen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld de volgende maatregelen:
- Uw gegevens staan in een computer welke niet verbonden kan worden met internet om risico’s te vermijden.
- De computer is ook beveiligd met een wachtwoord.

Rechten wat betreft uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Daarvoor kan het nodig zijn dat ik u vraag om u te legitimeren.

Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u om direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dat natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over deze privacy verklaring neem dan gerust contact met mij op.
Anja de Rooi
Elsendorpseweg 33
5424 TB Elsendorp
0492 351250 / 06 15126059